Tìm thấy 5 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 519.28,6C7.2
  Tác giả: Viktorov, M.M.
  Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1977
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
 • 3.
  Phân loại: 540(075.1)
  Tác giả: Lê Thanh Xuân
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 4.
  Phân loại: 540(075.1)
  Tác giả: Nguyễn Đình Độ
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại: 540(075.2)
  Tác giả: Lê Thanh Xuân
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
  Nguồn tài liệu: Sách đơn