Tìm thấy 13 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại: 547(075.1)
  Tác giả: Nguyễn Phước Hòa Tân
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 2.
 • 3.
 • 4.
  Phân loại: 91(075.1)+5(075.1),8(V)(075.1)9(075.1)
  Thông tin xb: Bình Định: Sở Giáo dục đào tạo Bình Định, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 5.
  Phân loại: 91(075.1)+5(075.1),8(V)(075.1)9(075.1)
  Thông tin xb: Bình Định: Sở Giáo dục đào tạo Bình Định, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại: 540(075.1)
  Tác giả: Lê Thanh Xuân
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại: 540(075.1)
  Tác giả: Nguyễn Đình Độ
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1994
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
  Phân loại: 547(075.1)
  Tác giả: Đỗ Hữu Nghĩa
  Thông tin xb: T.P.Hồ Chí Minh, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 9.
  Phân loại: 547(075.2)
  Tác giả: Đỗ Hữu Nghĩa
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại: 540(075.2)
  Tác giả: Lê Thanh Xuân
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
  Nguồn tài liệu: Sách đơn