Tìm thấy 17 Kết quả

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
  Phân loại: 1T(N414)
  Tác giả: Nguyễn Duy Cần
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1992
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 6.
  Phân loại: 530(075.3)
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 7.
  Phân loại: 34(075.3)
  Tác giả: Phạm Hồng Thái
  Thông tin xb: Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1998
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 8.
 • 9.
  Phân loại: 9(T)
  Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn
  Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1997
  Nguồn tài liệu: Sách đơn
 • 10.
  Phân loại: 151
  Tác giả: Phan Thị Kim Ngân
  Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
  Nguồn tài liệu: Sách đơn