...
Phân loại: 317.7(075.3)
Tác giả: Nguyễn Việt
Thông tin xb: H.: Thống Kê, 1996
Mô tả vật lý: 140tr., 21cm
Tóm tắt: Phần 1 giới thiệu 59 câu hỏi và bài tập có lời giải dưới dạng phương pháp tính toán sắp xếp theo thứ tự chương học sách "kế toán đại cương ". Phần 2 gồm 27 bài tập tự giải
Từ khóa: Kế toánđại cươngbài tậpbài giảikế toán đại cương

Tìm kiếm thêm