...
Phân loại: 57.023(075.3)
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1987
Mô tả vật lý: 188tr.: hình vẽ, 27cm.
Từ khóa: Di truyền họcđại cương

Tìm kiếm thêm