...
Phân loại: 34(V)(075.3),341(075.3)
Tác giả: Nguyễn Thị Mơ
Thông tin xb: H.: Trường Đại học ngoại thương, 1993
Mô tả vật lý: 237tr., 19cm.
Tóm tắt: Những kiến thức về nhà nước, pháp luật, bản chất vai trò của pháp luật, luật dân sự, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế
Từ khóa: Giáo trìnhpháp lýđại cương

Tìm kiếm thêm