...
Phân loại: 15(075.3),301(075.3)
Thông tin xb: H.: Trường Đại học kinh tế quốc dân, 1995
Mô tả vật lý: 248tr., 19cm.
Tóm tắt: Tâm lý học đại cương, xã hội học đại cương dùng cho sinh viên trường Đại học kinh tế ở giai đoạn 1
Từ khóa: Tâm lý họcxã hội họcđại cương

Tìm kiếm thêm