...
Phân loại: 54(075.1)
Tác giả: Quan Hán Thành
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1994
Mô tả vật lý: 400tr., 21cm.
Tóm tắt: Các dạng bài tập cơ bản, hướng dẫn cách giải, bài tập minh họa, bài tập tổng hợp, bài tập thi
Từ khóa: Hóađại cươngvô cơ

Tìm kiếm thêm