...
Phân loại: 537.1(075.3)
Tác giả: Vũ Thanh Khiết
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1982
Mô tả vật lý: 311 tr., 19cm
Tóm tắt: Các hiện tượng điện từ; Từ trường của dòng điện không đổi; Địện từ trường, thuyết Max Well
Từ khóa: Vật lýđiệnđại cươnggiáo trình

Tìm kiếm thêm