...
Phân loại: 615.02
Tác giả: Ado, A.Đ.
Thông tin xb: M.: "Mir", 1986
Mô tả vật lý: 343tr., 24cm.
Tóm tắt: Trình bày những nguyên nhân phát sinh dị ứng và những mối tương tác của quá trình dị ứng với tính phản ứng, tính miễn dịch và dung nạp miễn dịch của cơ thể.Đặc biệt chú ý đến ý nghĩa của tính di truyền và thể tạng trong việc phát sinh dị ứng, phân tích, khảo sát các dị ứng nguyên và đặc điểm của chúng...
Từ khóa: Dị ứng họcđại cươngy học

Tìm kiếm thêm