...
Phân loại: 530(075.3)
Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973
Mô tả vật lý: 188tr.: hình vẽ, 27cm.
Tóm tắt: Giới thiệu về vật lý đại cương như dao động sóng, quang học, vật lý nguyên tử
Từ khóa: Vật lýdao độngsóngquang họcvật lý nguyên tửđại cương

Tìm kiếm thêm