...
Phân loại: 34(075.3)
Tác giả: Phạm Hồng Thái
Thông tin xb: Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1998
Mô tả vật lý: 420tr., 20cm.
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về pháp luật đại cương, những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề chung về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa và hệ thống pháp luật Việt Nam
Từ khóa: Pháp luậtđại cương

Tìm kiếm thêm