...
Phân loại: 33(075)
Tác giả: Nguyễn Văn Luân
Thông tin xb: H.: Thống kê, 1998
Mô tả vật lý: 298tr., 20cm.
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường như nhập môn kinh tế học, kinh tế học vĩ mô, vi mô và cuối mỗi bài có bài tập áp dụng
Từ khóa: Kinh tếđại cương

Tìm kiếm thêm