...
Phân loại: 9(T)
Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1997
Mô tả vật lý: 280tr., 19cm.
Tóm tắt: Giới thiệu về xã hội nguyên, xã hội cổ đại, phong kiến phương Đông, phong kiến Châu Âu và các cuộc CMTS lớn ở thời kỳ lịch sử cận đại đến cách mạng KHKT từ 1945 đến nay
Từ khóa: Lịch sửthế giớiđại cương

Tìm kiếm thêm