...
Phân loại: 151
Tác giả: Phan Thị Kim Ngân
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả vật lý: 223tr., 19cm.
Tóm tắt: Nêu những vấn đề chung của tâm lý học như tâm lý học là một khoa học cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý. Các dạng hoạt động tâm lý cơ bản đó là hoạt động nhận thức, xúi cản tình cảm, ý chí. Ngoài ra còn nêu lên nhân cách cá nhân con người
Từ khóa: Tâm lý họcđại cương

Tìm kiếm thêm