...
Phân loại: 90(075.3)
Tác giả: Lê Sĩ Giáo
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1997
Mô tả vật lý: 210tr., 21cm
Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của bộ môn dân tộc học, từ lịch sử hình thành đến các chỉ tiêu để xác định tộc người, và các loại hình cộng đồng người, từ các vấn đề chung của xã hội nguyên thuỷ, hình thức tôn giáo sơ khai đến một số vấn đề cụ thể ở Việt Nam
Từ khóa: Dân tộc họcđại cương

Tìm kiếm thêm