...
Phân loại: 517.216(075.3)
Tác giả: Vũ Tuấn
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1992
Mô tả vật lý: 288tr., 19cm.
Tóm tắt: Phương trình vi phân w1w phương trình đạo hàm riêng
Từ khóa: Phương trìnhvi phân

Tìm kiếm thêm