...
Phân loại: 9(V223).04
Tác giả: Bùi Định
Thông tin xb: Nghĩa Bình: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Nghĩa Bình, 1985
Mô tả vật lý: 282tr.: bản đồ, 19cm
Tóm tắt: Đất nước, con người và truyền thống đấu tranh của nhân dân tỉnh Quảng Nghĩa qua các phong trào "Cần vương chống Pháp", phong trào yêu nước chống Pháp trên con đường CM vô sản, cao trào CM dân tộc dân chủ và cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân
Từ khóa: quảng nghĩaphong trào yêu nướcchống pháplịch sử cận đạilịch sử hiện đạithế kỷ 20trước Cách Mạng tháng 8

Tìm kiếm thêm