...
Phân loại: 34(V)2,339.56
Tác giả: Võ Hưng Thanh
Thông tin xb: H.: Thống kê, 2001
Mô tả vật lý: 474tr., 19cm.
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức pháp luật cần thiết về các vấn đề xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hải quan, cũng như giao dịch thương mại, quan hệ xã hội, pháp luật có nhân tố người nước ngoài. Giới thiệu văn bản tham chiếu
Từ khóa: Pháp luậtxuất nhập cảnhxuất nhập khẩugiao dịchthương mạikinh tế

Tìm kiếm thêm