...
Phân loại: V11,8(V)1.2
Tác giả: Đào Thái Tôn
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 1993
Mô tả vật lý: 180tr., 19cm.
Tóm tắt: Hồ Xuân Hương là một nhà thơ nổi tiếng nhưng cuộc đời và thơ văn của bà còn nhiều điều chưa sáng rõ. Chuyện luận thơ Hồ Xuân Hương từ cội nguồn vào thế tục góp phần cho việc giảng dạy học tập trong các cấp học được phong phú hơn, chuẩn xác hơn
Từ khóa: ThơHồ Xuân Hương

Tìm kiếm thêm