...
Phân loại: 8(V)1.22,V11
Tác giả: Nguyễn Du
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Viện bảo tàng lịch sử Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý: 437tr., 19cm.
Tóm tắt: Tài liệu phục vụ cho những người đang học chữ nôm và nghiên cứu về văn bản Truyện Kiều
Từ khóa: Truyện kiềuNguyễn Du

Tìm kiếm thêm