...
Phân loại: V11,8(V)1.4
Tác giả: Lê Đình Kỵ
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý: 340tr., 19cm.
Tóm tắt: Lịch sử, khuynh hướng chung và vấn đề đánh giá thơ mới về các tác giả như Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Bích Khê
Từ khóa: Thơ

Tìm kiếm thêm