...
Phân loại: 540(075.2)
Tác giả: Lê Thanh Xuân
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý: 320tr., 19cm
Từ khóa: Hóavô cơđại cương

Tìm kiếm thêm