...
Phân loại: 355.03(N414)
Tác giả: Nguyễn Huy Quý
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 1993
Mô tả vật lý: 130tr., 19cm
Tóm tắt: Khoa học quân sự Trung quốc cổ đại, quan niệm về chiến tranh của Trung quốc cổ đại và mấy vấn đề chiến lược, chiến thuật
Từ khóa: Dụng binhTrung quốccổ đại

Tìm kiếm thêm