...
Phân loại: 390.09597173
Tác giả: Đoàn Trúc Quỳnh
Thông tin xb: H.: Văn hóa dân tộc, 2008
Mô tả vật lý: 171 tr.: ảnh, bảng, 21 cm
Tóm tắt: Khái quát về người Si La ở Lai Châu. Tìm hiểu về bếp lửa và tập quán ăn uống của người Si La; bếp lửa với đời sống tín ngưỡng dân gian của người Si La
Từ khóa: Bếp lửa

Tìm kiếm thêm