...
Phân loại: 895.92209
Tác giả: Lê Quang Hưng
Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý: 408 tr., 21 cm
Tóm tắt: Nhận diện, đánh giá sâu về mặt lý luận của một số hiện tượng, tác giả văn chương tiêu biểu như Tự lực văn đoàn, phong trào thơ mới 1932 - 1945, Phạm Quỳnh, Thạch Lam, Nam Cao... và giới thiệu các bài viết phân tích đặc điểm cốt lõi về tư tưởng, về phong cách toát lên từ thế giới nghệ thuật phong phú của các nhà văn, nhà thơ lớn trong lịch sử nước nhà

Tìm kiếm thêm