...
Phân loại: 615.892
Tác giả: Hoàng Phủ Mật
Thông tin xb: Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2017
Mô tả vật lý: 514 tr., 19 cm
Tóm tắt: Lục kinh thọ bệnh phát sinh nhiệt bệnh Thương hàn. Ngũ tạng truyền bệnh phát Hàn nhiệt. Âm thọ bệnh phát sinh chứng Tý. Hàn trong ngực phát sinh chứng trạng của Đới mạch. Tạp bệnh Phụ nhân. Tạp bệnh Tiểu v.v..

Tìm kiếm thêm