...
Phân loại: V23
Tác giả: Phùng Quán
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội nhà văn, 1993
Mô tả vật lý: 400 tr., 19cm.
Từ khóa: Tiểu thuyết

Tìm kiếm thêm